§ 1 Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Racekatten.
Dens formål er at fremme kendskabet til racekatte i Danmark gennem afholdelse af udstillinger, medlemsmøder og udgivelse af medlemsblad – evt. i form af et Felis Danica medlemsblad, ved registrering af stamtavler gennem Landsforeningen Felis Danica (Felis Danica) og ved samarbejde med andre af Felis Danica anerkendte klubber, samt at medvirke til forståelse for kattehold i almindelighed.

§ 2 Medlemskab & eksklusion

Medlemskab af Racekatten udelukker medlemskab af andre stamtavleudstedende klubber under FIFe.
Medlemskab af foreningen ophører, såfremt kontingentet ikke er fornyet senest på generalforsamlingsdagen.
Medlemmer af Racekatten forpligter sig til at overholde Felis Danicas regler og vedtægter.

Stk. 2 Medlemmer som groft overtræder Racekattens love, Felis Danicas regler og vedtægter eller “Lov om værn af dyr”, kan af et bestyrelsesflertal på 2/3 få deres medlemskab sat i bero indtil førstkommende Generalforsamling. På denne indstilles medlemmet til eksklusion og vedtagelse heraf – ved skriftlig afstemning – kræver mindst 2/3 flertal af samtlige afgivne stemmer.

Stk. 3 Æresmedlemmer af Racekatten kan udnævnes af en enig bestyrelse.
Efter skriftlig accept fra æresmedlemmet meddeles udnævnelsen på næstfølgende generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 3 Behandling af klager og disciplinære forhold

Hvis der af Felis Danica er nedsat et nævn til behandling af klager og disciplinære forhold, varetager dette behandling af klager og disciplinære forhold for medlemmer af Racekatten. Hvis et sådant nævn ikke er nedsat i Felis Danica, henvises sager om forbrugerkøb til Forbrugerklagenævnet (eller et andet tilsvarende offentligt klagenævn, såfremt Forbrugerklagenævnet nedlægges eller ændres i øvrigt). Sager opdrættere imellem henvises til en eventuelt intern ordning (Felis Danicas Mæglerordning), såfremt en sådan er i funktion, ellers henvises til offentlige domstole, hvis der er tale om økonomiske eller kontraktlige mellemværender. Sager om brud på Racekattens regler behandles i Racekattens bestyrelse. Sager om brud på Felis Danicas eller FIFes regler samt etiske regler behandles i Racekattens bestyrelse eller Felis Danicas Forretningsudvalg. Sanktioner følger Felis Danicas liste over sanktioner for brud på Felis Danicas og FIFes regler.

§ 4 Medlemsblad

Racekattens medlemsblad er Felis Danicas KatteMagasinet.

§ 5 Kontingent & betalingsbetingelser

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2 Alle former for medlemsservice/-ydelser skal forudbetales.

Stk. 3 Udstillingsaktivitet betragtes ikke som en medlemsservice/-ydelse.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker ved upload af indkaldelse, forslag mv. på Racekattens hjemmeside under medlemssiderne. Medlemmerne gøres opmærksom på indkaldelsen ved hjælp af udsendelse af nyhedsmail. Stk. 3 På generalforsamlingen behandles forslag, som er fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer. Mht. lovændringer skal disse være angivet i dagsordenen i den form de har fra forslagsstillerens side og bekendtgjort jvf. stk. 4. Stk. 4 Lovændringer og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest den 1. december året før generalforsamlingen. Alle forslag fra Racekatten til Felis Danicas plenarforsamling skal være godkendte af Racekattens generalforsamling. Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer
 5. Regnskab
 6. Vedtægtsændringsforslag
 7. Indkomne forslag
 8. Budget for indeværende år
 9. Fastsættelse af kontingent for næste år
 10. Valg af formand / kasserer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer
 14. Valg af 2 revisorsuppleanter
 15. Gennemgang af forslag til Felis Danicas Plenarforsamling
 16. Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter ønske herom.
Dagsorden skal angives tillige med begrundelse for generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter fremsat ønske og indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før afholdelse.

§ 8 Stemmeret, valgbarhed & afstemninger

Stemmeret på en generalforsamling fordrer et medlemskab på minimum 3 måneder umiddelbart inden generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 18 år med stemmeret. Der kan fra samme husstand kun være et medlem af bestyrelsen/en suppleant.

Stk. 3 Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtaget lovændringer, hvortil kræves mindst 2/3 flertal. I begge tilfælde af samtlige afgivne stemmer.
Når lovændringer vedtages, skal bestyrelsen offentliggøre dem på klubbens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af referat fra generalforsamlingen.
Skriftlig afstemning finder sted blot ét medlem ønsker dette.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I de lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og i de ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt det godkendes af en generalforsamling, kan kassereren virke uden for bestyrelsen. I så fald erstattes kassererens plads i bestyrelsen af et ekstra bestyrelsesmedlem, sådan at der i ulige år vælges kasserer (udenfor bestyrelsen) og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere vælges der hvert år op til 2 suppleanter, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og øvrige funktioner der er nødvendige, for at sikre en klar arbejdsdeling. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ret til at indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå den i foreningens sager og om fornødent tilkalde lønnet assistance.

Stk. 4 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede.
Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens – eller i dennes forfald næstformandens – stemme udslaget.
Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald udpeger bestyrelsen efter eget skøn den af suppleanterne, der skal indtræde i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.
Ved formandens forfald fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer, pga. fratræden, bliver mindre end 5, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Stk. 6 Klubben tegnes af bestyrelsesformand / kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren og bestyrelsesformanden kan hver for sig disponere over girokonto og bankkonto under ansvar overfor bestyrelsen.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer, kan ikke samtidig have bestyrelses- eller tillidshverv i andre katteklubber. Dog undtaget specialklubber tilknyttet Felis Danica.

§ 10 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fører det daglige regnskab samt udarbejder årsregnskabet.
Årsregnskabet skal fremlægges til udlevering på generalforsamlingen.
Regnskabet afleveres til revisor inden udgangen af januar. Regnskabet returneres til kassereren senest 14 dage efter det er afleveret til revision.
Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen så snart revisorerne har afsluttet deres arbejde.

§ 11 Referater

Over de på bestyrelsesmøder førte forhandlinger udfærdiges et referat, der godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet og underskrives af samme.
Årets referater skal være tilgængelige på generalforsamlingen.
Samtlige indenfor et kalenderår godkendte referater skal offentliggøres på klubbens hjemmeside inden førstkommende generalforsamling.

Stk. 2 Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger udfærdiges et referat, der underskrives af dirigent, formand og referent. Referatet gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

§ 12 Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, når det besluttes på en ordinær generalforsamling samt når beslutning om opløsning af foreningen er stadfæstet ved urafstemning. I begge tilfælde ved 3/4 af samtlige afgivne stemmer.
Opløses foreningen, må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Om anvendelse træffes beslutning ved urafstemning.

Vedtaget på Racekattens generalforsamling
den 15. februar 2003, senest ændret på ordinær generalforsamling 18. februar 2021.

Pia Børgesen, formand
Camilla Scharff, dirigent
Susanne Høj Andersen, referent